Kalorifer / Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

kalorifer-sicak-su-kazani-periyodik-kontrolu.jpg

Kalorifer kazanı merkezi sistemlerde özellikle kullanılan binadaki tüm kaloriferleri ısıtmaya yarayan kazandır. Kömür v.b gibi yakıtlar ile yakılan kalorifer kazanı ısınarak sıcak suyu ısıtır. Merkezi sistem ise sıcak suyu kaloriferlere dağıtarak binadaki tüm kaloriferleri ısıtır.

Kalorifer kazanlarının güvenliği için binanın tepesine genleşme tankı konulur. Bu genleşme tankı kazanda oluşabilecek patlamalara engel olur. Kış aylarında devalı olarak 7/24 kullanılan kalorifer kazanları mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Kalorifer kazanları “iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara ve hususlara göre yapılan kontroller avrupa standartlarındadır. Kalorifer kazanları onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılmalıdır.

Buhar kazanları kontrolleri ts 2025, ts en 12952-6 ve ts 377-5 en 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Bu standartlara göre periyodik kontrol süresi 1 yıldır.

Sıcak su kazanı periyodik kontrolleri en az yılda 1 kere yapılmaktadır. Sıcak su kazanının periyodik muayenesi yaptırılması İş Ekipmanları Yönetmeliği gereği zorunludur.

A Artı, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kalorifer kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kalorifer kazanının çalışmasının güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

A Artı; yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine, malzeme mühendisleri tarafından yapılan basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri, bu cihazların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Kalorifer kazanı periyodik kontrolü, muayenesi ve raporlanması

Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar bendinin, 2.1.1. Alt bendi “basınçlı kaplarda temel prensip olarak Hidrostatik Test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince Hidrostatik Test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda Hidrostatik Test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” Hükmüne yer vermiştir.

Kalorifer kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır. A Artı, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği bu kontroller sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olmaktadır.

A Artı, 6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan kalorifer kazanı ve tüm basınçlı ekipmanların yıllık periyodik kontrollerini TS En ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kalorifer kazanı kontrolleri; TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kalorifer kazanı periyodik kontrolleri için İletişim Ofislerimiz Ankara , İstanbul (Avrupa – Asya ) , Antalya , Trabzon ,İzmir , Eskişehir , Bursa , Konya , Kayseri , Adana ,  Van   ile iletişime geçebilirsiniz  .

Sıcak su kazanı periyodik kontrolü, muayenesi ve raporlanması

Sıcak su kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır. Sıcak su kazanı kontrolleri, ts en 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Sıcak su kazanı nedir?

Sıcak su kazanları, içerisinde bulundurdukları suyu 100 dereceye kadar ısıtabilen kazanlardır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sıcak su kazanlarının önemi artmıştır. Petrol, mazot ve doğal gaz gibi sıvı yakıt kullanılan kazan modellerinde baca sistemi bulunmamaktadır. Su ısıtma yöntemleri içerisinde en ekonomik ve en hızlı olanı sıcak su kazanlardır. Sıcak su kazanları sürekli olarak, sıcak su ile çalıştıklarından dolayı, periyodik kontrol ve muayenesi düzenli olarak yapılmalıdır.

Sıcak su kazanları kullanım yerleri

  • Çiftlikler
  • Kâğıt endüstrisi
  • Seralarda, gıda sektörü
  • Konutlar
  • Hastaneler,
  • Oteller,
  • Yüksek binalar,
  • Sanayi tesisleri,
  • Ahşap malzemelerin işlendiği yerler
  • İnşaat malzemeleri üretimi yapılan yerlerde kullanılmaktadır.

 

Sıcak su kazanı periyodik kontrolü nasıl yapılır?

Sıcak su kazanı ekipmanının güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve korucu bakımların yapılması gereklidir. Sıcak su kazanının en önemli parçaları günlük olarak gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durum gözlenmesi halinde, gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sıcak su kazanlarında uygulanması gereken test, Hidrostatik Testtir. Hidrostatik Test yapma imkanı olmayan firmalar tahribatsız muayene testleri yöntemini uygulayarak testler gerçekleştirilmektedir.

Planlı ve koruma amaçlı yapılan kontrol, çalışma parçalarında oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamak, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Sıcak su kazanı periyodik kontrol yönetmeliği

Sıcak su kazanı periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Sıcak su kazanı periyodik kontrol süresi nedir? Ne sıklıkla yapılır?

Sıcak su kazanı periyodik kontrol / muayene süresi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, sıcak su kazanı periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.

Sıcak su kazanı periyodik kontrolleri kim tarafından yapılır?

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene kuruluşu olan A Artı; sıcak su kazanı periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Sıcak su kazanı periyodik kontrolünü kimler yapmaya yetkilidir?

4 Nisan 2017 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

17 Haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca Kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir.

 

Sıcak su kazanı periyodik kontrol formu ve raporu nedir?

Sıcak su kazanı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir.

Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan sıcak su kazanı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

İŞ sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar uygundur ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Sıcak su kazanı periyodik kontrolü/muayenesini yaptırmak zorunlu mu?

Sıcak su kazanı ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; sıcak su kazanı periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 sayılı İsg Kanunu çerçevesinde, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

Sıcak su kazanı periyodik kontrolü yaptırma sorumluluğu kime aittir?

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre sıcak su kazanı periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu işverene aittir.

İlgili yönetmelikte “işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.

Sıcak su kazanı bakımını kimler tarafından hangi sıklıkla yapılabilir?

Sıcak su kazanı ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Periyodik kontrol/muayene ve periyodik bakım farklı hizmetlerdir. A Tipi Periyodik Muayene kuruluşlarından, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle çelişmesi sebebiyle bakım hizmeti alınamaz ve teklif edilemez. Muayene kuruluşu yalnızca sıcak su kazanı test, muayene ve kontrollerini yapmak ve bunları raporlamakla yükümlüdür. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır. Sıcak Su kazanı periyodik kontrolleri için İletişim Ofislerimiz Ankara , İstanbul (Avrupa – Asya ) , Antalya , Trabzon ,İzmir , Eskişehir , Bursa , Konya , Kayseri , Adana ,  Van   ile iletişime geçebilirsiniz  .